روزنامه صبا

روزنامه صبا

سرنوشت تلویزیون در دستان مردم!
در گفت و گو با روزنامه صبا مطرح شد:

سرنوشت تلویزیون در دستان مردم!

خردمندان با بیان اینکه «از سرنوشت» قصه مردمان واقعی جامعه است گفت که؛در حال حاضر به ساختن فصل پنجم این سریال فکر نمی‌کنیم.